Adatvédelmi Tájékoztató

FőoldalAdatvédelmi Tájékoztató

SIMPLE – Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Reál Magániskola Kft. (1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10.) által a(z) realmaganiskola.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Hatályos: 2023.01.01.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) alapján a Reál Magániskola Kft. (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10.; cégjegyzékszám: 01-09-341109; telefon: +36-70 433 8125; e-mail: info@realmaganiskola.hu, továbbiakban: „Reál Magániskola”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a Reál Magániskola által személyes adatkezelés szerinti érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a Gyakran Ismételt Kérdések részt a www.realmaganiskola.hu weboldalon, valamint a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónkat („Adatvédelmi Tájékoztató”) és az Általános Szerződési Feltételeket („ÁSZF”).

 

 1. Az Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja

 1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Reál Magániskola által nyújtott vagy üzemeltetett képzések szolgáltatás (a továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) igénybevételével kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket rendezi.
 2. A Szolgáltatásra való jelentkezéssel Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.
 3. Az Érintett tudomásul veszi, hogy Reál Magániskola a Szolgáltatás igénybevétele során bevitt adatok megfelelőségéért, azok valódiságáért és megfelelő időben történő beviteléért, rendelkezésre állásáért az Reál Magániskola nem felel.
 4. Az Ön 2. pontban említett személyes adatait (az Ön által megadott név, e-mail cím, életkor, lakóhely (város és kerület), telefonszám, eseményen történőrészvételre vonatkozó információk képzésre történő jelentkezésre vonatkozó információk) a GDPR rendelkezéseinek megfelelően az Reál Magániskola, mint adatkezelő (a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Reál Magániskola”) kezeli a jelen dokumentumban foglaltak szerint.

 

 2. A Reál Magániskola által kezelt adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

 

Kezdeti kapcsolat felvételkor

 • Megadott és kezelt adatok köre: az Ön vagy törvényes képviselője által megadott név, e-mail cím, telefonszám, képzésen történő részvételre vonatkozó információk, képzésre történő jelentkezésre vonatkozó információk.
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
 • Jogalap: Ön vagy törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Reál Magániskola megszűnéséig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: Reál Magániskola azon munkavállalói, akiknek a munkája elvégzéséhez ez szükséges.

   

Szerződéskötés

 • Megadott és kezelt adatok köre: az Ön vagy törvényes képviselője által megadott név, e-mail cím, életkor, lakóhely, telefonszám, képzésen történőrészvételre vonatkozó információk, képzésre történő jelentkezésre vonatkozó információk, számlázási információk.
 • Adatkezelés célja: szerződés megkötés, szerződés teljesítése.
 • Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) („szerződés teljesítése„) illetve c) pontja („jogi kötelezettség teljesítése„).
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnéséig, illetve az abból fakadó igényérvényesítésre nyitva álló elévülési idő leteltéig, a Reál Magániskola adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Reál Magániskola számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük..
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: Reál Magániskola azon munkavállalói, akiknek a munkája elvégzéséhez ez szükséges.

 

A Szolgáltatás igénybevétele alatt és után

 • Megadott és kezelt adatok köre: az Ön vagy törvényes képviselője által megadott név, e-mail cím, életkor, lakóhely, telefonszám, az ismeretanyaghoz való hozzáférés történőrészvételre vonatkozó információk, képzésre történő jelentkezésre vonatkozó információk, számlázási információk.
 • Adatkezelés célja: ügyfélnyilvántartás.
 • Jogalap: Ön vagy törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Reál Magániskola megszűnéséig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: Reál Magániskola azon munkavállalói, akiknek a munkája elvégzéséhez ez szükséges.

 

Hírlevél

 • Megadott és kezelt adatok köre: az Ön vagy törvényes képviselője által megadott név, e-mail cím.
 • Adatkezelés célja: hírlevél küldése e-mailen.
 • Jogalap: Ön vagy törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Reál Magániskola megszűnéséig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: a Reál Magániskola kijelölt munkavállalói, a Reál Magániskola részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Reál Magániskola direkt marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek (ideértve a Facebook és Google szolgáltatókat is), a Reál Magániskola telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

 • A személyes adatait a Reál Magániskola székhelyén (1015 Budapest, Ostrom utca 31.) tároljuk és MySQL adatbázisban, ellenőrzött és zárt helyen található szerverein, illetve felhőalapú háttértárakban.
 • A Reál Magániskola megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.
 • A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:
 • A Reál Magániskola a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerének működését szabályzatokban rögzíti, IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított „firewall” védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához, a Reál Magániskola üzleti titkai és az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő titoktartási megállapodásokat kötött.
 • A Reál Magániskola személyes adatok továbbítását kizárólag titkosított vagy jelszóval védett formában engedélyezi, erről a dolgozóit rendszeresen tájékoztatja írásban és oktatásokkal egyaránt.

 

 4. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megillető jogok

 • Az Érintett az Reál Magániskolánál, mint adatkezelőnél további tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről írásban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató bevezető részében megadott elérhetőségeken.
 • A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:
 • hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Reál Magániskolától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
  Az Reál Magániskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatért az Reál Magániskola az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
 • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Reál Magániskola indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Reál Magániskola késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Reál Magániskola pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Reál Magániskola által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  A jelen pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Reál Magániskolára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Reál Magániskola korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Reál Magániskola ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Reál Magániskolának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Reál Magániskola jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul vagy közvetlen üzletszerzés céljából kerül rá sor. Ebben az esetben a Reál Magániskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Reál Magániskola bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Reál Magániskola késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti 4.2.1)-4.2.5) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Reál Magániskola a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
  A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Reál Magániskola, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Reál Magániskola-ot terheli.
 • panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t vagy a vonatkozó más adatvédelmi szabályokat. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).
 • bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Reál Magániskolával szembeni eljárást a Reál Magániskola tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 • adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatok kezelése automatizált módon (számítógéppel) történik. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Reál Magániskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Reál Magániskola ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Reál Magániskolától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
 • hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk): amennyiben egy adatkezelési cél tekintetében az Ön hozzájárulása képezi az adatkezelés jogalapját, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.